Wrilab2: Home

Dobrodošli

Slovenija, Italija, Avstrija, Češka in Nemčija so države, katerih kulturno in gospodarsko delovanje se je že od nekdaj tesno prepletalo, z nastankom EU pa so se prizadevanja za medsebojno sodelovanje še okrepila, saj se zavedamo, da sta dobro poznavanje bližnjih držav in dobro medsebojno sodelovanje ključna dejavnika, ki vplivata na trajnostni razvoj tako posamezne države kot celotne regije.

Prepričani smo, da poučevanje jezikov lahko prispeva k premoščanju kulturnih in jezikovnih pregrad, in sicer takrat, kadar z razvojem ustreznih metod in praks učencem omogočimo, da dosežejo jezikovno kompetenco, ki močno presega osnovno raven in jim omogoča, da razumejo najgloblje kulturne in družbene vidike jezikov bližnjih dežel. V luči tega verjamemo, da je poučevanje kvalitetnega pisnega izražanja v tujem oziroma drugem jeziku izjemnega pomena tako na osebni kot na strokovni ravni in da pripomore k večji medkulturni ozaveščenosti.

Dijaki in študenti, katerih jezik šolanja ni njihov prvi jezik, se v procesu izobraževanja znajdejo v posebni situaciji. Ob spoznavanju novih učnih vsebin se srečujejo tudi s težavami pri razumevanju in tvorjenju besedil v jeziku, ki je zanje drugi ali tuji jezik. Ker se zavedamo, kako pomembna je v izobraževanju zmožnost pisanja v drugem/tujem jeziku, smo se odločili, da se povežemo in razvijemo smernice, ki bodo učiteljem v pomoč pri poučevanju pisanja, in učna gradiva, s pomočjo katerih bodo dijaki oz. študenti izboljšali svojo pisno zmožnost.

 


Parterji